ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ 6

  • ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ  ສະໄຫມທີ VI