ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ 1

  • ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ ສະໄຫມທີ I