ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ 2

  • ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ ສະໄຫມທີ II