ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ 9

  • ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ  ສະໄຫມທີ IX