ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ 8

  • ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ  ສະໄຫມທີ VIII